شرایط و قوانین


شرکت زرین مهر هادی با نام تجاری اینترنت یار، ارایه دهنده خدمات شرکت مخابرات بوده وجهت هماهنگی با شرکت ارایه دهنده در روند ثبت نام سرویس مورد تقاضای مشترکین، از قراردادها ودستور العملهای ارایه شده توسط شرکت یادشده استفاده مینماید.مشترکینی که از خدمات اینترنت یار استفاده مینمایند اقرار میدارند که قوانین و شرایط استفاده از سرویس ADSL  را در وب سایت شرکت مخابرات ایران وشرکتهای تابعه مطالعه نموده با همه موارد مندرج در قرارداد یادشده موافق بوده وچون سرویس اینترنتی خودرا به صورت اعتباری از طریق شرکت زرین مهر هادی برقرار مینمایند به شرکت یاد شده اجازه میدهند که در صورت عدم پرداخت صورتحساب خود حداکثر تا72 ساعت نسبت به قطع سرویس adsl انها اقدام نموده ونسبت به وصول مطالبات خود از هرطریق قانونی ممکن اقدام نماید.